Llanrhian Connected Community Cymuned Gysylltiedig Llanrhian

Supporting and championing our sustainable rural community
Cefnogi a hyrwyddo ein cymuned wledig gynaliadwy

Take our Community Survey - Cymerwch ein Arolwg Cymunedol

What we plan for the future will be based upon understanding the needs of people in our area, so have your say and help us to shape our collective voice.

Bydd yr hyn yr ydym yn ei gynllunio ar gyfer y dyfodol yn seiliedig ar ddeall anghenion pobl yn ein hardal, felly dywedwch eich barn a helpwch ni i lunio ein llais ar y cyd.

Survey Here - Arolwg Yma

About Us

Amdanom Ni

Based on the North Pembrokeshire coast, the Llanrhian Connected Community project was initiated by the Enhancing Pembrokeshire Fund and aims to help sustain a healthy, active and flourishing rural community. The aims of the project are to help to enhance the lives of those living within the parish and beyond. We’re here to support existing community groups and ventures, to help facilitate community-wide events, and to bolster a self-sustained and vibrant community in a rural area by encouraging inclusion, involvement and connectivity within our small patch of rural Pembrokeshire.

Ar ochr gwyllt arfordir Gogledd Sir Benfro, cychwynnwyd prosiect Cymuned Gysylltiedig Llanrhian gan y Gronfa Gwella Sir Benfro, a’i nod yw helpu i gynnal cymuned wledig iach, egnïol a llewyrchus. Nodau’r prosiect yw helpu i wella bywydau’r rhai sy’n byw yn y plwyf a thu hwnt. Rydyn ni yma i gefnogi grwpiau a mentrau cymunedol presennol, i helpu i hwyluso digwyddiadau ledled y gymuned, ac i gryfhau cymuned hunangynhaliol a bywiog mewn ardal wledig trwy annog cynhwysiant, cyfranogiad a chysylltedd yn ein darn bach o Sir Benfro wledig.

 

 

About Our Community
Mwy am Ein Cymuned

Community Groups

Grwpiau Cymunedol

 

Keep up-to-date with our fantastic existing community groups here.


Cewch y wybodaeth diweddaraf am ein grwpiau cymunedol gwych yma.

 

 • Rural Issues Llanrhian
 • Llais Rhian
 • Croesgoch Heritage Group
 • Llanrhian Cricket Club
 • Gwelliant Trefin Improvements
 • Croesgoch Women’s Institute
 • Llanrhian Rural Issues
 • Mathry Women’s Institute
 • Porthgain Rowing Club
 • Cor y Felin
 • Croesgoch Garden Show
 • Trefin Arts & Crafts Group
 • Llanrhian Community Council

 

Coming soon! Yn dod cyn hir!

Llanrhian Directory
Cyfeiriadur Llanrhian

We’re putting together a useful list of local tradespeople and organisations.
If you’d like to be added to our list, please email the Link Officer at the email address below.

Rydym ni ‘n llunio rhestr ddefnyddiol o grefftwyr a sefydliadau lleol.
Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr, e-bostiwch y Swyddog Cyswllt ar y cyfeiriad e-bost isod.

 

 

 

 

 

 

Contact Us
Cysylltwch a Ni

 

 

Email / E-bost:  niajenkins@hotmail.com

Phone our Link Officer / ffoniwch ein Swyddog Cyswllt Nia Jenkins : 07867475846

Or through our Facebook page / trwy ein tudalen Facebook@llanrhianconnectedcommunity